BEKLENİLEN KAZANIMLAR

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda farkındalığı arttırmak,
 • Patent Ticarileşme konusunda ikili görüşmelerle buluş sahipleri ile sanayici/yatırımcı buluşmasına ve ticarileştirme çalışmalarına katkıda sağlamak
 • Patentlerin pazar değerinin tespiti ve pazar değerinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
 • Network sağlamak/güçlendirmek,
 • Multidisipliner çalışmaların arttırılmasına destek olmak,
 • Patent profesyonelleri ile buluş sahiplerini bir araya getirmek,
 • Üniversite ve sanayi arasında iletişimi güçlendirmek ve işbirliğine katkıda bulunmak,
 • Üretim ve hizmet sektörü kuruluşların rekabet gücünü geliştirmek üzere Ar-Ge faaliyetlerine yönlendirilmesini sağlamak,
 • Üniversitelerde yapılan bilimsel araştırma sonuçlarının, patentlenerek sanayiye uygulanabilir br katma değere dönüştürülmesini sağlamak,
 • Üniversitelerde yürütülen araştırma çalışmalarının sanayinin ihtiyaç duyduğu konulara yöneltilmesini sağlamak,
 • Ar-Ge ve inovasyon amaçlı kümelenmeler oluşturulmasını sağlamak,